نشست خبری آغاز ششمین سال فعالیت بنیاد سعدی با حضور وزیر ارتباطات

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۳۶
9.jpg
8.jpg
7.jpg
6.jpg
45.jpg
39.jpg
38.jpg
37.jpg
36.jpg
35.jpg
34.jpg
33.jpg
32.jpg
31.jpg
30.jpg
29.jpg
28.jpg
27.jpg
26.JPG
25.JPG
24.JPG
23.JPG
22.JPG
21.JPG
20.JPG
2.jpg
19.JPG
18.JPG
17.JPG
16.JPG
15.jpg
14.jpg
13.jpg
12.jpg
11.jpg
10.jpg