بازدید فارسی آموزان هشتاد و چهارمین دوره دانش افزایی از خانه سینما

۱۲ شهریور ۱۳۹۶ ۲۵
PHOTO-9 (3).jpg
PHOTO-49 (2).jpg
PHOTO-46 (2).jpg
photo-43.jpg
PHOTO-42 (2).jpg
PHOTO-36 (2).jpg
PHOTO-32 (2).jpg
PHOTO-31 (2).jpg
PHOTO-3 (3).jpg
PHOTO-26 (2).jpg
PHOTO-24 (2).jpg
PHOTO-23 (2).jpg
PHOTO-22 (2).jpg
PHOTO-21 (3).jpg
PHOTO-2 (3).jpg
PHOTO-19 (3).jpg
PHOTO-18 (3).jpg
PHOTO-17 (3).jpg
PHOTO-11 (2).jpg
IMG_4965.JPG
IMG_4952.JPG
IMG_4951.JPG
IMG_4949.JPG
IMG_4940.JPG
2.JPG