بازدید اساتید زبان و ادبیات فارسی در هشتاد و پنجمین دوره دانش افزایی از برج میلاد

۰۸ مرداد ۱۳۹۷ ۳۶
IMG_4908.jpg
IMG_4857-2.jpg
IMG_4857.jpg
IMG_4867.jpg
IMG_4874.jpg
IMG_4877.jpg
IMG_4898.jpg
IMG_4902.jpg
IMG_4904.jpg
IMG_4839.jpg
IMG_4919.jpg
IMG_4948.jpg
IMG_4953.jpg
IMG_4967.jpg
IMG_4976.jpg
IMG_4983.jpg
IMG_5002.jpg
IMG_50021.jpg
IMG_4798.jpg
IMG_4759.jpg
IMG_4766.jpg
IMG_4768.jpg
IMG_4774.jpg
IMG_4784.jpg
IMG_4789.jpg
IMG_4791.jpg
IMG_4793.jpg
IMG_4754.jpg
IMG_4803.jpg
IMG_4806.jpg
IMG_4813.jpg
IMG_4817.jpg
IMG_4825.jpg
IMG_4829.jpg
IMG_4832.jpg
IMG_4836.jpg