راتبه تحصیلی

تعداد بازدید:۶۵۹

در اجرای بندهای ۱۴و ۱۶ مادۀ دو اساس‌نامه بنیاد سعدی، اعطای راتبه (بورس تحصیلی) و فرصت مطالعاتی به دانشجویان، اساتید و محققان خارجی در زمینه زبان و ادب فارسی، مصوبۀ شورای عالی انقلاب فرهنگی شماره ۶۸۳۲/۹۰/ دش مورخ ۰۴/‏۰۸/‏۱۳۸۹‬ و به‌منظور گسترش و ارتقاء زبان فارسی در سطح جهان، ارتقاء استانداردهای جذب و پذیرش دانشجویان خارجی و تعامل با کرسی‌های زبان فارسی و شناسایی دانشجویان زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشور، بنیاد سعدی از طریق درخواست نمایندگان خود در خارج از کشور نسبت به «اعطای راتبه (بورس تحصیلی)» کشور تقاضا کننده اقدام می‌کند. ‌

آیین نامه اعطای راتبه (بورس تحصیلی) بنیاد سعدی

آخرین ویرایش۲۰ تیر ۱۴۰۰