دیدار فارسی آموزان بورسیه رشته آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان با رئیس و معاونان بنیاد سعدی