بازدید فارسی آموزان هشتاد و چهارمین دوره دانش افزایی از آسمان نمای تهران

۱۵ شهریور ۱۳۹۶ ۴
photo-5 (5).jpg
photo-3 (5).jpg
photo-2 (5).jpg
photo-1 (6).jpg