رویدادهای پیش رو - آرشیو

ادبیات فارسی در کنار آموزش زبان فارسی به خارجی ها ارائه شود

ادبیات فارسی در کنار آموزش زبان فارسی به خارجی ها ارائه شود

رییس پژوهشکده تاریخ اسلام گفت: ادبیات فارسی باید در کنار زبان فارسی به غیر فارسی زبانان آموزش داده شود تا آنها بتواند فرهنگ و هویت این سرزمین را به درستی درک کنند، ضمن آنکه ادبیات فارسی بسیار جذابیت ایجاد می کند.

ادامه مطلب