مطالب مرتبط با کلید واژه " خوشنویسی "


هماهنگی و تلفیق میان اشعار فارسی و هنرخطاطی
در ویژه برنامه مجازی «خوشنویسی، شعر و نوروز» در پاریس مطرح شد؛

هماهنگی و تلفیق میان اشعار فارسی و هنرخطاطی

در وبینار «خوشنویسی، شعر و نوروز» استاد خوشنویسی و موسیقی ایرانی مقیم فرانسه گفت: هماهنگی و تلفیق میان اشعار فارسی و هنرخطاطی، تأثیر و تأثر متقابل میان این دو عرصه هنری است.

ادامه مطلب