تقویم آموزشی

تعداد بازدید:۳۷۵۷

مرکز آموزش زبان فارسی بنیاد سعدی در ابتدای هر سال، تقویم آموزشی آن سال را برای دوره ها، زیر دوره ها و سطوح مختلف با در نظر گرفتن نوع زمانبندی اجرایی به صورت «عادی» و «فشرده» در وبگاه مرکز قرار خواهد داد تا فارسی آموزان نسبت به برنامه ریزی و شرکت در دوره ها اقدام نمایند.

آخرین ویرایش۱۰ اسفند ۱۳۹۴