مطالب مرتبط با کلید واژه

منابع آموزشی بنیاد سعدی


استقبال چند دانشگاه ترکیه از منابع آموزشی بنیاد سعدی

استقبال چند دانشگاه ترکیه از منابع آموزشی بنیاد سعدی

مرکز آموزش زبان فارسی و نماینده بنیاد سعدی در آنکارا با استفاده از برخی منابع آموزشی بنیاد سعدی، موفق به تهیه و تامین بخشی از منابع آموزشی زبان فارسی برای چند دانشگاه و مرکز آموزشی معتبر در ترکیه شده است

ادامه مطلب