مدیریت و ساختار سازمانی

تعداد بازدید:۳۸۶۵

ساختار سازمانی بنیاد سعدی تشکیل یافته است از  ریاست بنیاد و معاونت ها

* ریاست

- مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات(IT)

- مدیریت ارزیابی و نظارت

-  روابط عمومی

 

 

* معاونت امور بین الملل

-مدیریت امور نمایندگی ها

-مدیریت امور اتاق های ایران

-مدیریت همکاری های بین الملل

 

* معاونت آموزشی و پژوهشی     

-مدیریت امور آموزشی

-مدیریت امور پژوهشی

 

* معاونت اداری و مالی

-مدیریت امور اداری و پشتیبانی

-مدیریت امور مالی

-مدیریت طرح و برنامه

آخرین ویرایش۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶