مراکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی

بنیاد سعدی سه مرکز تحقیقات زبان فارسی در دنیا دارد که عبارت است از « مرکز تحقیقات زبان فارسی در هندوستان»،‌ «مرکز تحقیقات زبان فارسی در پاکستان » و « تاجیکستان.

مراکز تحقیقات زبان فارسی وظیفه گسترش آموزش زبان را در کشور مقصد بر عهده دارند که در این زمینه با کمک رایزنی های فرهنگی فعالیت می کنند.

نسخه‌شناسی،‌ پژوهش و گسترش آموزش زبان فارسی مهمترین فعالیت‌های این مراکز است.

پژوهشگاه فرهنگ فارسی - تاجیکی

پژوهشگاه فرهنگ فارسی ـ تاجیکی در سال 1995 در شهر دوشنبه، پایتخت تاجیکستان، افتتاح شد و از سال 2015 مدیریت آن به بنیاد سعدی سپرده شده است.

این پژوهشگاه از مراکز مهم همکاری‌های علمی ‌و فرهنگی میان ایران و تاجیکستان به شمار می‌رود. از جملۀ فعالیت‌های پژوهشگاه می‌توان به برگردان و نشر کتاب‌های منتشرشده در ایران به خط سیریلیک و همچنین برگردان و انتشار آثار دانشمندان تاجیک به خط فارسی اشاره کرد.

این پژوهشگاه در تألیف و آمادهسازی‌ کتاب به محققان تاجیک یاری می‌رساند و با مراکز علمی ‌و فرهنگی تاجیکستان همکاری پیوسته دارد.

آدرس اینترنتی این پژوهشگاه www.pertaj.com است و مدیریت وبگاه به عهدۀ حسن قریبی، رئیس پژوهشگاه و نمایندۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی در مجامع علمی و فرهنگی تاجیکستان است.


مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان