شورای علمی

تعداد بازدید:۴۳۴

دکتر محمدجعفر یاحقی

عضو پیوسته شورای فرهنگستان زبان و ادب فارسی، مدیر قطب علمی فردوسی‌شناسی و ادبیات خراسان

تحصیلات: دکتری زبان و ادبیات فارسی (دانشگاه تهران)

برخی از آثار:، تاریخ تفکر اسلامی در هند، سوگ نامۀ سهراب؛ سرو و تذرو، تاریخ ادبیات ایران (کتاب درسی دورۀ دبیرستان)؛ بهین نامۀ باستان، چنین گفت دهقان: خلاصۀ شاهنامۀ فردوسی؛، گزارش سفر یک ساله به انگلستان و اروپای غربی جلد)؛ فرهنگ برابرهای فارسی براساس ۱۴۲ قرآن خطی محفوظ در کتابخانۀ آستان قدس رضوی (۵ جلد)؛ فردوس / تون، تاریخ و جغرافیا (با همکاری خدیجه بوذرجمهری)؛ راهنمای توس و سخنی دربارۀ فردوسی و شاهنامه؛ دیبای خسروانی، کوتاه شدۀ تاریخ بیهقی (با همکاری مهدی سیدی)؛ چون سبوی تشنه؛ پاژ، زادگاه فردوسی؛ از جیحون تا وخش، گزارش سفر به ماوراءالنهر

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دکتر مهدی محقّق (۱۳۰۸ مشهد)

عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی، مدیر مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران دانشگاه مک گیل، رییس انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، چهره ماندگار سال ۱۳۸۰ در حوزه الهیّات

تحصیلات: دکتری تاریخ (دانشگاه استانبول)

برخی از آثار: گزارش ایران، ترجمۀ سیّد عبداله (تصحیح)؛ اسناد و مدارک تاریخی ایران (دورۀ افشاریه)؛ اسناد و مدارک تاریخی ایران (دورۀ قاجار)؛ هزارۀ گوشیار گیلی؛ اسناد و مدارک تاریخی ایران دورۀ قاجار (عصر ناصرالدین شاه)؛ اسناد و مدارک تاریخی ایران دورۀ قاجار (عصر مشروطیت) دانشنامۀ شهرهای ایرانشهر (۱۰ جلد، به سرپرستی)؛ روابط تجاری ایران و ژاپن در عصر میجی؛ شاهنامه در شبه قاره (زیر نظر، به اهتمام مینا حفیظی)؛ فهرست مقالات فارسی، اردو و انگلیسی در زمینۀ ایران شناسی در شبه قاره

 

آخرین ویرایش۱۸ تیر ۱۴۰۰