پنج گام در مدیریت برنامه آموزشی

تعداد بازدید:۷۲۵

شیوه‌نامه اجرایی دوره‌های آموزش زبان فارسی در راستای اهداف بنیاد سعدی با هدف ساماندهی برنامه‌های آموزشی زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان و تعیین گام‌هایی تدوین شد که لازم است در راستای اجرای دوره‌های فارسی آموزی براساس استاندارد مرجع برداشته شوند. در این شیوه‌نامه، که برای اجرای مادۀ ۳ اساسنامۀ بنیاد به ویژه بند ۵ و ۶ تهیه شده است، مراحل اجرایی کردن آموزش زبان فارسی در قالب یک دوره زمان‌بندی شدۀ معین به صورت گام به‌گام ارائه شده است و این امکان را برای کارگزاران و مجریان آموزش فراهم می‌آورد تا با داشتن یک «نقشه راه شفاف»، بتوانند مجموعه مبانی درست و دقیق آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان، استانداردها و الگوهای آموزش آن، مقررات اجرایی آموزش و در نهایت ارزشیابی‌ها و ارزیابی‌های هدفمند را انجام دهند.

‌‌‌‌‌‌

 

شیوه نامه برگزاری دوره های فارسی آموزی

آخرین ویرایش۱۶ آبان ۱۴۰۰