اخبار

بیست و ششمین «ماهنامه خبری آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان»

بیست و ششمین «ماهنامه خبری آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان»

بیست و ششمین ماهنامه «ماهنامه خبری آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان» با عناوین «اخبار بنیاد سعدی»، «آموزش زبان فارسی در جهان» و «بنیاد سعدی در رسانه‌ها» مربوط به دی ماه ۱۴۰۱ منتشر شد.

تلاش برنامه ریزی شده ی بنیاد سعدی برای آموزش زبان فارسی

تلاش برنامه ریزی شده ی بنیاد سعدی برای آموزش زبان فارسی

دنیا زبان فارسی را با نام (سعدی) می شناسد؛ شاعر بزرگی که به اعتبار خلق آثاری چون (گلستان)و (بوستان)، نام بلندش در دیدگاه شرق شناسان، معیار زبان فارسی و دروازه‌ ی ورود به فرهنگ ایران ...