زبان فارسی در جهان

آغاز دوره جدید آموزش زبان فارسی در تفلیس
به همت رایزنی فرهنگی ایران؛

آغاز دوره جدید آموزش زبان فارسی در تفلیس

به همت رایزنی فرهنگی ایران و نماینده بنیاد سعدی در تفلیس دوره جدید آموزش زبان فارسی مربوط به ترم پاییز در محل رایزنی فرهنگی با استفاده از منابع و کتب جدید و نرم افزارهای آموزشی بنیاد سعدی و وزارت متبوع آغاز شد.

ادامه مطلب