زبان فارسی در جهان

بررسی وضعیت آموزش زبان فارسی در قرقیزستان

بررسی وضعیت آموزش زبان فارسی در قرقیزستان

در جریان دیدار رایزن فرهنگی ایران و نماینده بنیاد سعدی در قرقیزستان و اساتید زبان فارسی دانشگاه‌ها و مدارس بیشکک، وضعیت آموزش زبان فارسی مورد بررسی قرار گرفت.