زبان فارسی در جهان - آرشیو

ایران از تمدن و فرهنگ غنی برخوردار است
رییس دانشگاه منوبه تونس:

ایران از تمدن و فرهنگ غنی برخوردار است

جهینه غریب در دیدار سرپرست رایزنی فرهنگی ایران در تونس با اشاره به عزم و اراده قوی دو طرف جهت ایجاد و توسعه همکاری‌های علمی و پژوهشی گفت: ایران از تمدن و فرهنگ غنی برخوردار است.

ادامه مطلب
بایسته‌های ارتقای "جایگاه زبان فارسی در جهان" در دانشگاه بین المللی قزوین مطرح شد

بایسته‌های ارتقای "جایگاه زبان فارسی در جهان" در دانشگاه بین المللی قزوین مطرح شد

۲۵ اردیبشهت ماه در تقویم ایرانیان با عنوان "بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و پاسداشت زبان فارسی " حک شده است؛ اما پاسداشت زبان فارسی که بخش عظیمی از سرزمین‌های جهان را تحت نفوذ معنوی خود قرار داده، تنها متعلق به یک روز نیست بلکه برای حفظ و ترویج میراث مظلومی که نسل‌به‌نسل به دست ما رسیده، تا همیشه باید همت گماشت.

ادامه مطلب