زبان فارسی در جهان - آرشیو

بارقه‌های امید فارسی در هند، توجه مردم هندوستان به ادبیات دفاع مقدس در سال‌های اخیر

بارقه‌های امید فارسی در هند، توجه مردم هندوستان به ادبیات دفاع مقدس در سال‌های اخیر

خبرگزاری تسنیم با بهره گیری از «شناخت نامه زبان فارسی در جهان» ، که به کوشش معاونت بین الملل بنیاد سعدی تهیه شده است ، گزارشی از وضعیت زبان فارسی در هند منتشر ساخته است که در ادامه می خوانید:

ادامه مطلب