آرشیو اخبار

در خدمت پاسداری از میراث نیاکان پارسی‌گوی

در خدمت پاسداری از میراث نیاکان پارسی‌گوی

همین چند روز پیش بود که 60 ساله شد؛ او که شیفته زبان فارسی است. البته از عنفوان کودکی دل در گرو این زبان و ادبیاتش داشت و با آن رشد یافت اما هرچه جلوتر آمد، تعلق خاطرش افزون گشت تا آنجا برای تحصیل در دانشگاه، همین رشته را برگزید و اکنون به مرتبه‌ای دست یافته که طی سال‌های اخیر، در دو دوره سه ساله، مدیر گروه زبان فارسی را در دانشگاه دهلی هند برعهده داشته است. روزنامه جامعه فردا با چندر شیکهر (Chander Shekhar‌) در آخرین ساعات حضورش در ایران، در فرهنگستان زبان و ادب فارسی به گفت و گو نشسته است که در ادامه می‌خوانید.

ادامه مطلب