آرشیو اخبار

مسئول خانه فرهنگ ایران با رییس مرکز تحقیقاتی دانشگاه پیشاور دیدار کرد

مسئول خانه فرهنگ ایران با رییس مرکز تحقیقاتی دانشگاه پیشاور دیدار کرد

علی یوسفی، مسئول خانه فرهنگ ایران در پیشاور پاکستان، به منظور همکاری در آموزش زبان فارسی، با سرفراز، مدیر مرکز مطالعه و مناطق (روسیه، چین و آسیای مرکزی) دانشگاه پیشاور، دیدار کرد.