هشتاد و چهارمین دوره دانش افزایی

۰۵ مهر ۱۳۹۶ ۷
]چهارمین نشست قند پارسی
اختتامیه هشتاد و چهارمین دوره دانش افزایی زبان وادبیات فارسی
بازدید فارسی آموزان هشتاد و چهارمین دوره دانش افزایی از باغ موزه دفاع مقدس
افتتاحیه هشتاد و چهارمین دوره دانش افزایی
بازدید فارسی آموزان از کاخ گلستان
بازدید فارسی آموزان از کاخ موزه سعد آباد
بازدید فارسی آموزان از باغ کتاب