بازدید از برج آزادی

۲۴ مرداد ۱۳۹۴ ۹
تصویر اول
تصویر دوم
تصویر سوم
تصویر چهارم
تصویر پنجم
تصویر ششم
تصویر هفتم
تصویر هشتم
تصویر نهم