بازدید از جماران

۲۴ مرداد ۱۳۹۴ ۱۱
تصویر اول
تصویر دوم
تصویر سوم
سلفی گرفتن فارسی آموزان در جماران
سلفی گرفتن برخی از فارسی آموزان در جماران
بازدید فارسی آموزان از جماران
جماران ۱
جماران ۲
جماران ۳
جماران ۴
جماران ۵