|
نقش بنیاد سعدی در توسعه گردشگری و اقتصاد مقاومتی
بنیاد سعدی با آموزش و گسترش زبان فارسی و برگزاری دوره های دانش افزایی به توسعه گردشگری و اقتصاد مقاومتی کمک شایانی می کند
1