|
بازدید فارسی آموزان از باغ کتاب
بازدید فارسی آموزان شرکت کننده در هشتاد و چهارمین دوره دانش افزایی از باغ کتاب
بازدید فارسی آموزان از کاخ موزه سعد آباد
بازدید فارسی آموزان هشتاد و چهارمین دوره دانش افزایی از کاخ موزه سعد آباد
بازدید فارسی آموزان از کاخ گلستان
بازدید فارسی آموزان هشتاد و چهارمین دوره دانش افزایی از کاخ گلستان
افتتاحیه هشتاد و چهارمین دوره دانش افزایی
افتتاحیه هشتاد و چهارمین دوره دانش افزایی
بازدید فارسی آموزان هشتاد و چهارمین دوره دانش افزایی از باغ موزه دفاع مقدس
بازدید؛فارسی آموزان؛ هشتاد و چهارمین ؛دانش افزایی؛ باغ موزه دفاع مقدس
اختتامیه هشتاد و چهارمین دوره دانش افزایی زبان وادبیات فارسی
اختتامیه هشتاد و چهارمین دوره دانش افزایی زبان و ادبیات فارسی
]چهارمین نشست قند پارسی
چهارمین نشست قند پارسی با حضور فارسی آموزان حاضر در هشتاد و چهارمین دوره دانش افزایی
1