|
گزارش شبکه افق
گزارش شبکه افق از فارسی آموزان حاضر در هشتاد و چهارمین دوره دانش افزایی
گزارش press TV از هشتاد و چهارمین دوره دانش افزایی
گزارش press TV از کلاس درسی زبان آموزان شرکت کننده در هشتاد و چهارمین دوره دانش افزایی زبان و ادبیات فارسی
گزارش رادیو هفت از چهارمین نشست قند پارسی
گزارش رادیو هفت از چهارمین نشست قند پارسی
گزارش دوربین هفت از جشن اختتامیه هشتاد و چهارمین دوره دانش افزایی
گزارش دوربین هفت از جشن اختتامیه هشتاد و چهارمین دوره دانش افزایی زبان و ادبیات فارسی
گزارش شبکه خبر
گزارش شبکه خبر از هشتاد و چهارمین دوره دانش افزایی زبان و ادبیات فارسی
گزارش دوربین هفت از نشست قند پارسی
گزارش دوربین هفت از چهارمین نشست قند پارسی با حضور فارسی آموزان شرکت کننده در هشتاد و چهارمین دوره دانش افزایی
گزارشMEhR FILM از شهر کی اف با زبان آموزان اکراینی
گزارشMEhR FILM از شهر کی اف با زبان آموزان اکراینی شرکت کننده در هشتاد و چهارمین دوره دانش افزایی
بازدید دکتر حداد عادل از کلاس درسی زبان آموزان
گزارش شبکه خبر از بازدید دکتر حداد عادل از کلاس درسی زبان آموزان شرکت کننده در هشتاد و چهارمین دوره دانش افزایی زبان و ادبیات فارسی
1