|
گزارش برنامه با همستان 4
گزارش برنامه با همستان از فارسی آموزان حاضر در هشتاد و چهارمین دوره دانش افزایی زبان و ادبیات فارسی
گزارش با همستان 3
گزارش برنامه با همستان از فارسی آموزان حاضر در هشتاد و چهارمین دوره دانش افزایی
گزارش برنامه با همستان 2
گزارش برنامه باهمستان از فارسی آموزان حاضر در هشتاد و چهارمین دوره دانش افزایی
گزارش برنامه با همستان 1
گزارش برنامه با همستان از فارسی آموزان حاضر در هشتاد وچهارمین دوره دانش افزایی
حالا خورشید5
گزارش برنامه حالا خورشید از فارسی آموزان حاضر در هشتاد و چهارمین دوره دانش افزایی
حالا خورشید 4
گزارش برنامه حالا خورشید از فارسی آموزان حاضر در هشتاد و چهارمین دوره دانش افزایی
گزارش برنامه حالا خورشید3
گزراش برنامه حالا خورشید از فارسی آموزان حاضر در هشتاد و چهارمین دوره دانش افزایی
گزارش حوالی امروز(2) از هشتاد و چهارمین دوره داش افزایی
گزارش حوالی امروز(2) از هشتاد و چهارمین دوره داش افزایی
گزارش برنامه حوالی امروز (1) از هشتاد و چهارمین دوره دانش افزایی
گزارش برنامه حوالی امروز (1) از هشتاد و چهارمین دوره دانش افزایی
گزاش حوالی امروز از جشن اختتامیه هشتاد و چهارمین دوره دانش افزایی
گزاش حوالی امروز از جشن اختتامیه هشتاد و چهارمین دوره دانش افزایی
حضوردانشجوی دکتری زبان فارسی در برنامه حالا خورشید(2)
حضور دانشجوی دکتری زبان فارسی از کشور سنگال در برنامه حالا خورشید(2)
حضور فارسی آموز سنگالی در برنامه حالا خورشید(1)
حضوردانشجوی دکتر زبان فارسی از کشور سنگال در برنامه حالا خورشید(1)
1