|
حضور مسئول کشورهای آمریکای شمالی و استرالیا در برنامه باهمستان
حضور سرکار خانم عامری، کارشناس کشورهای آمریکای شمالی و استرالیا
حضور مسئول کانون استادان و دانش آموختگان زبان فارسی در برنامه با همستان
حضورجناب آقای حسنی مسئول کانون استادان و دانش آموختگان زبان فارسی بنیاد سعدی در برنامه با همستان
حضور مسئول منطقه آسیای مرکزی و قفقاز در برنامه با همستان
حضور سرکارخانم ثریا خرمی، کارشناس منطقه آسیای مرکزی و قفقاز بنیاد سعدی دربرنامه با همستان
حضور رئیس اداره اروپا در برنامه با همستان
حضور سرکار خانم زهرا سالمی، رئیس اداره اروپا بنیاد سعدی در برنامه با همستان
گزارش برنامه با همستان 4
گزارش برنامه با همستان از فارسی آموزان حاضر در هشتاد و چهارمین دوره دانش افزایی زبان و ادبیات فارسی
گزارش با همستان 3
گزارش برنامه با همستان از فارسی آموزان حاضر در هشتاد و چهارمین دوره دانش افزایی
گزارش برنامه با همستان 2
گزارش برنامه باهمستان از فارسی آموزان حاضر در هشتاد و چهارمین دوره دانش افزایی
گزارش برنامه با همستان 1
گزارش برنامه با همستان از فارسی آموزان حاضر در هشتاد وچهارمین دوره دانش افزایی
حالا خورشید5
گزارش برنامه حالا خورشید از فارسی آموزان حاضر در هشتاد و چهارمین دوره دانش افزایی
حالا خورشید 4
گزارش برنامه حالا خورشید از فارسی آموزان حاضر در هشتاد و چهارمین دوره دانش افزایی
گزارش برنامه حالا خورشید3
گزراش برنامه حالا خورشید از فارسی آموزان حاضر در هشتاد و چهارمین دوره دانش افزایی
گزارش حوالی امروز(2) از هشتاد و چهارمین دوره داش افزایی
گزارش حوالی امروز(2) از هشتاد و چهارمین دوره داش افزایی
1 2