|
تفاهم نامه دانشگاه پکن
امضاء تفاهم نامه همکاری بنیاد سعدی و دانشگاه مطالعات زبان های خارجی پکن
تفاهم نامه دانشگاه بلگراد
امضاء تفاهم نامه همکاری بنیاد سعدی و دانشگاه بلگراد اردیبهشت 1396
1