|
فارسی آموزان روسیه سال نو میلادی را تبریک می گویند
فارسی آموزان روسیه که برخی در هشتاد و دومین دوره دانش افزایی زبان فارسی بنیاد سعدی شرکت داشتند، سال نو میلادی را تبریک می گویند
1