|

اصول آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

بخش اوّل: راهبردهای کلی

1-       انگیزۀ فارسی‌آموزان را برای یادگیری زبان فارسی بدانید.

از فارسی‌آموزان خود بپرسید که چرا میخواهند زبان فارسی را یاد بگیرند. زیرا دانستن علاقه و انگیزۀ فارسی‌آموزان  برای برنامه‌ریزی آموزشی و تهیۀ محتوای آموزشی مناسب و نیز فراهم‌آوردن فرصتهای یادگیری خارج از کلاس کمک زیادی خواهد‌کرد. وقتی انگیزۀ فارسی آموز را مانند انگیزۀ شغلی، آموزشی شخصی و اجتماعی بدانید، بهتر می توانید فارسی آموزان را بر اساس انگیزههای مشابه در گروههای آموزشی مناسب قرار دهید تا آنها با گفت و گو در مورد اشتراکات یکدیگر، ارتباط بهتری برقرار کرده و در یادگیری زبان فارسی پیشرفت کنند.

2-        روشها و رویکردهای مختلف آموزش زبان خارجی را همواره بخوانید و بدانید.

ضروری است هر مدرّس زبان، پیشینه و روشهای مختلف آموزش زبان دوم/خارجی را بداند و از نقاط ضعف و قوت روشها خبر داشته باشد تا در انتخاب تکنیکهای تدریس از آنها استفاده کند. در پیوستار زیر، مهمترین شیوه‌های آموزش زبان ارایه شده است

 

3-       سبک‌ و شیوۀ یادگیری هر فارسی‌آموز را بشناسید.

چرخۀ یادگیری، هرم یادگیری و شیوه‌های مختلف یادگیری را همواره مدّنظر داشته باشید. سبک یادگیری فردی است و معمولاً با دیگری متفاوت است. گروهی از فارسیآموزان به صورت دیداری (کسانی که با دیدن بهتر یاد می‌گیرند) و گروهی به صورت کلامی (کسانی که با شنیدن بهتر یاد می‌گیرند) توان یادگیری دارند. شما می‌توانید حتی با دانستن همین دو سبک، فارسیآموز را در گروههای مشخص تقسیمبندی کنید و مناسب با شیوه یادگیری او درسها را عرضه کنید تا سرعت و کیفیت آموزشتان بیشتر شود.

4-       یادگیری هر زبانی به عنوان زبان دوم وقتگیر و دشوار است!

یادگیری هر زبانی، تقلیدی و یا حفظ دستور و واژگان آن زبان نیست بلکه، فرایندی آرام و وقتگیر است. از این رو، سطح انتظار خود از میزان یادگیری فارسی‌آموزان را به حد منطقی و واقعی برسانید. به یاد داشته باشیم که یادگیری زبان به زمان نیاز دارد.

5-       بهترین روش آموزش زبان فارسی!

ممکن است شما فرض کنید که این عنوان تجاری و تبلیغاتی است اما با اینکه عواملی چون  انگیزه، هوش، سبک یادگیری بهعنوان عوامل درونی و موضوعاتی از قبیل نظام آموزشی، محتوی آموزشی، زمان، کلاس، استاد و ... بهعنوان عوامل بیرونی در یادگیری زبان دوم مهم است؛ بر اساس نظریههای معاصر، مهمترین و بهترین عامل در یادگیری سریع و با ثبات زبان، افزایش مشارکت، تعامل و ارتباط زبان‌آموزان با زبان هدف است. تلاش کنید تا فارسی‌آموزان، شریک آموزشی مناسب خود را پیدا کنند و با استفاده از امکانات موجود در شبکه‌های اجتماعی و به اشتراک گذاشتن اطلاعاتی که تاکنون آموخته است، مهارت یادگیری خود را در طول دوره بیشتر کنند.

6-        فارسی‌آموزی با سواد‌آموزی متفاوت است!

از آنجاییکه مخاطب ما معمولاً بزرگسال است، خود قادر به کشف و فهم ساختهای دستوری و نظام زبان خواهد بود؛ خصوصاً با توجه به اینکه فارسی برای  بسیاری از آنها، زبان سوم یا چندم محسوب می‌شود. از این رو، توجه داشته باشید که با مخاطب بزرگسال و دارای تجربه پیشین زبان‌آموزی مواجه هستید و نیازی به بیان مطالب (خصوصاً در گفتار) به زبان بسیار ساده و کودکانه نیست! فارسی را به راحتی و کاملاً طبیعی بکار ببرید و هراسی از این جهت نداشته باشید. به یاد داشته باشید: ما زبان فارسی تدریس می‌کنیم، آنها سواد دارند!

بخش دوم:

نکاتی برای بهبود کیفیت آموزش زبان فارسی

1-       نخستین و مهمترین وظیفه مدرّس زبان، ایجاد و تقویت انگیزۀ زبان‌آموزان برای یادگیری فارسی است.

چنانکه این انگیزه در ابتدا به خوبی صورت گیرد و در طول دوره تقویت گردد، می‌توان ادعا کرد که بخش مهمی از کار مدرّس زبان فارسی به درستی صورت گرفته است! انگیزۀ فارسیآموزان را دریابید و با بیان جذّاب درس و تشویق مکرر، انگیزههای بیشتر و قویتری برای یادگیری فارسی به آنها دهید

2-       همیشه در کلاس لبخند بزنید!

فارسی‌آموزان در کلاس فارسی باید احساس آرامش و  راحتی  کنند. بلند بخندید و انرژی مثبت را در کلاس و هنگام تدریس جاری کنید. اصل کاری ما این است که فارسی‌آموزان  "باید از کلاس فارسی لذت ببرند".

3-       دربارۀ ویژگیهای زبان فارسی با زبان آموزان صحبت کنید.

مدرّس زبان فارسی، علاوه بر آموزش زبان،  می‌باید در فرصتهای متوالی دربارۀ زبان فارسی و ویژگی‌های آن نیز با زبانآموزان صحبت کند و ساخت زبان فارسی را به تدریج برای آنها توضیح دهد. برای این کار می‌توانید:

·         دربارۀ خانواده زبانی زبان فارسی صحبت کنید؛

·          فارسی را با زبان اوّل فارسیآموزان مطابقت دهید ( از نظر ساخت واجی، صرفی، نحوی)؛

·         ویژگیهای منحصر به فرد زبان فارسی را توضیح دهید. برخی از این ویژگی‌ها عبارتند از:

  نبود نظام حالت در زبان فارسی (موجب تسهیل در یادگیری): حالت برای نشان دادن رابطه یک اسم با فعل در سطح بند یا رابطه یک اسم با حرف اضافه یا اسمی دیگر در سطح  گروه به کار میرود. دو نظام حالت نمایی فاعلی – مفعولی و کنایی –مطلق دارای بیشترین کاربرد در میان زبانهای دنیا هستند. در زبانهای ایرانی باستان نیز نظام حالت وجود داشته است یعنی یک اسم در حالتهای مختلف نحوی شکل ویژهای به خود میگرفته است مانند: پسوند  am , ahe که نشاندهنده حالت مفعولی و اضافی کلمه در نحو جمله هستند. یعنی وقتی این پسوند در آخر کلمهای در جمله قرار میگیرد ما متوجه میشویم که جمله در حالت مفعولی است.  اما در زبان فارسی معاصر ما نقشنمایی که نشاندهندۀ حالت کلمه و نقش آن در جمله باشد، نداریم مانند: علی کتاب را گرفت.

Ø نبود جنسیت دستوری و قواعد مطابقت(موجب تسهیل در یادگیری): در نظام دستوری بسیاری از زبانها طبقه واژههایی که متعلق به مقوله دستوری اسم هستند، به طور احتمالاً قـــراردادی و تصادفی در دو طبقه مذکر و مؤنث و یا سه طبقه مذکر و مؤنث و خنثی طبقـــه بندی میشوند. مراد از جنسیت دستوری در زبان بهطورکلی وجود وندهای دستوری برای بیان تمایزات جنسیتی(چه منطبق و چه غیر منطبق با جهان خارج) است. گاهی نیز ممکن است که جنسیت زیستشناختی و اجتماعی بدون هیچ نشانۀ خاص دستوری و به صورت مستمر در مفهوم عناصر زبانی ویژهای بیان شود. مثلاً واژۀ پرستار در زبان فارسی نشان دستوری دال بر جنسیت مؤنث ندارد؛ با این-حال، نمونه اعلای این مفهوم جنس مؤنث را ترسیم میکند. در واقع در این موارد این مفاهیم درون خود عنصر زبانی نهفته است و شاید بتوان گفت که مفاهیم جنسیتی جزئی از مؤلفههای معنایی یا کاربردی خود عناصر زبانی است (بخش ادبیات تبیان).

Ø نبود حرف تعریف(موجب تسهیل در یادگیری): حروف تعریف(معین ونامعین): در زبان انگلیسی حرف تعریف معین the و a  و an  برای معرفه کردن قبل از اسم میآید. اما در فارسی حرف تعریف نداریم. the نیز از ادات معرفه ساز است پس در فارسی "تهی" ترجمه می شود.  a  و an نیز در فارسی ادات نکرهساز ترجمه میشوند.

Ø امکان جابجایی عناصر جمله(موجب تسهیل در یادگیری): در هر زبانی قواعدی برای کنار هم قرار گرفتن واژه‌ها و تشکیل جمله وجود دارد. واژه ها پس از قرار گرفتن در جمله، هویت دستوری خاصی پیدا میکنند و جایگاه ویژهای دارند. برخی از زبانها الگوی ثابتی برای ترتیب قرار گرفتن واژهها دارند، مثل زبان انگلیسی که مثلاً الگوی عمومی یک جمله به صورت فاعل- فعل – مفعول است (همان مثال) اما در برخی از زبانها، از جمله زبان فارسی، امکان جابجایی عناصر جمله وجود دارد. این ویژگی در گونه محاورهای بیشتر نمود دارد مثلا جمله "من او را دیدیم" را به صورتهای مختلف می‌توان بیان کرد:

·          او را من دیدم 

·         دیدم او را من (گونه ادبی)

·           اونو دیدم (گونه گفتاری)

·           من دیدم اونو (گفتاری)

·           دیدمش (گفتاری).

Ø   تصریف ساده فعل و شناسه‌های فعلی(موجب تسهیل در یادگیری):  فعل در زبان فارسی دارای دو ستاک گذشته و حال است که در زمانهای مختلف گذشته، حال و آینده قابل صرف است؛ از آنجاییکه تصریف فعل در فارسی تنها محدود به دانستن ستاک حال و گذشته و نیز شناسههای فعلی میشود، یادگیری آن در مقایسه با بسیاری از زبانها بسیار ساده، آسان و قاعدهمند است.

Ø خطّ فارسی و اشکالات آن (دشواری در یادگیری): خطّ فارسی دارای مشکلاتی است که مهمترین آن عبارتند از:

·           نشانهای برای واکهها  َ ِ ُ در خطّ فارسی وجود ندارد. از این رو، واژههای بسیاری به طور یکسان نوشته میشوند مانند: مرد ، علم ، اعمال ، چرا ، ملک ، گرد ، پر ، خرد ، کشت ، خم.

·           برای برخی از آواها بیش از یک نشانۀ حرفی وجود دارد، مانند: س ، ص، ث؛ ز، ذ ، ض ، ظ؛ ت ، ط؛ ح ، ه.

·           . برخی از حروف برای نشان دادن بیش از یک آوا به کار میروند، مانند: حرف "ی" در دو واژۀ زیر نشان دهندۀ دو آوای متفاوت است: "یار" و " نیک".

·           . برخی از حروف بسته به جایشان، یعنی در آغاز، میان و یا پایان واژه، به صورتهای گوناگون نوشته میشوند، مانند: حرف ح ، ع ، ه ، ش ، س ، و ...

·           در برخی از واژه ها، حرف و یا حروفی ظاهر میشود که نشان دهندۀ آوایی نیست، مانند: حرف "و" در کلمات : خواهر، خواب ، خویش.

این مشکلات باعث وقفه در امر یادگیری زبان فارسی میشود.

Ø تفاوت گونه گفتاری و نوشتاری فارسی (دشواری در یادگیری): چنانکه میدانیم، زبان فارسی دارای دو گونه گفتاری و نوشتاری است.  بهطورکلی تفاوتهای دو گونه، به دوری یا نزدیکی صورتهای گفتاری از صورتهای نوشتاری بستگی دارد. به دلیل اختلافات بارز گفتار و نوشتار در زبان فارسی، آموزش این زبان به عنوان زبان خارجی دشواری فراوانی برای زبانآموزان به همراه دارد. این دشواری زمانی محسوستر میشود که غیر ایرانی بودن بسیاری از مدرّسان این رشته، تخصص مدرّسان ایرانی در رشتههای جدا از آموزش زبان، محیط زبانی نامأنوس و بیگانه، ضعف عوامل انگیزشی در زبان آموزان و در نهایت، عدم دسترسی به منابع آموزشی صوتی نیز وجود دارد.   مانند خواهر که به این شکل نوشته میشود و خاهر خوانده میشود.

Ø دشواری در تلفظ برخی از واج‌های زبان فارسی در مقایسه با زبان اوّل  و ...... : بعضی از واجها در زبان فارسی وجود دارد که تلفظ آن برای خارجیها مشکل است مانند: ع، غ، ق، خ، ه ، ا

/?/ /q/ /x/ /h/ /aa/

4) سه مرحلۀ اصلی تدریس را رعایت کنید:

از آنجاییکه ممکن است برخی از فارسی‌آموزان فرصت مطالعه و تکرار در خارج از کلاس را نداشته باشند،  از شیوۀ مرور برای یادآوری مطالب گذشته را بسیار استفاده کنید.

5) از تمامی فارسی‌آموزان در طول کلاس سؤال بپرسید و همه را در فعّالیّتهای کلاسی مشارکت دهید.            فارسیآموزان باید بدانند که در طول یک جلسۀ آموزشی، همواره در کنار مدرّس و همکلاسهای خود در تمامی فعّالیّتها شرکت فعّال دارند. در بخش گفتگو، فرصت‌های یکسانی را فراهم کنید تا با شریک زبان‌آموز خود دائماَ در ارتباط باشند. از تمرین‌های مختلف روش شنیداری- گفتاری که بر تکرار و تمرین و مشارکت همگانی است به خوبی می‌توان استفاده کرد تا همه فارسی‌آموزان را در فعّالیّت کلاسی مشارکت داد.

6) موانع روانی یادگیری فارسی را کاهش داده و (حدامکان) از میان ببرید.

از لحاظ روانی، مهمترین مشکل دریادگیری هر زبان، ترس از اشتباه کردن و ترس از  سخن گفتن در جمع است. با ایجاد فضای دوستانه، این ترس  را از بین ببرید.

7)  به کتاب درسی متّکی و وابسته نباشید!

 همواره دست‌برگ و محتوای آموزشی جدید و خارج از کتاب را به همراه درسها  آموزش دهید. برای مثال، چند واژه جدید تا کپی بخشی از یک کتاب یا مجله و یا تولید یک مکالمه را با خودتان به کلاس ببرید و آن را ساده توضیح دهید.

8) از فیلم و موسیقی در آموزش فارسی غافل نباشید!

حتماً در طول یک دوره آموزش، حداقل یک فیلم را در کلاس نمایش دهید و بخشهایی از آن را با فارسی آموزان کار  کنید. علاوه بر آن، با معرفی فیلم های جالب و جذّاب و معرفی موسیقی اصیل ایرانی که اشعار آن بیانگر ادبیات فاخر فارسی نیز است، فرصتهایی را برای معرفی فرهنگ و تمدن ایران فراهم آورید. در کنار موسیقی اصیل ایران، گونههای مختلف جدید را نیز با دقّت انتخاب و در اختیار فارسیآموزان قرار دهید.

9) زبان برای زبان، فارسی برای فارسی:  

  در سطوح پایه، از بیان مباحث ایدئولوژیک، سیاسی و موضوعات بحث برانگیز اجتماعی خودداری کنید، اجازه دهید فارسیآموزان در این سطوح تنها به یادگیری زبان بپردازند و انگیزه آنها برای یادگیری این زبان تحت تأثیر سایر موارد قرار نگیرد. هر چند این سخن به این معنا نیست که از وضعیت امروز ایران مطالبی بیان نشود.

10) مدرّس زبان فارسی باشید نه استاد ادبیات!

به یاد داشته باشیم که زبان لایه اوّل و ادبیات، لایه برتر و بالاتری است که صرفا پس از آموختن درست زبان قابل دسترسی خواهد بود. از این رو، در سطوح پایه و میانی، بیشتر تلاش صرف آموختن زبان فارسی گردد . هر چند این  سخن مغایر آن نیست که در خلال یادگیری از ضربالمثل، شعر و قصههای ایرانی به هیچوجه صحبت نکنید. در سطوح بالاتر (پیشرفته)، حتماً استفاده از شعر و قطعه‌های ادبی بیشتری را در برنامۀ آموزشی خود قرار دهید.

11) همواره از فارسی‌آموز خود تکلیف نوشتاری بخواهید.

نوشتن، فرصتی را برای تفکر درباره ساخت زبان، جستجو برای یافتن واژه‌ها و تقویت خلاقیت زبانی می شود. هر هفته حداقل یک تکلیف نوشتاری از فارسی آموزان خود بخواهید. این تکالیف را تصحیح کرده و در جلسه بعدی به آنها بازگردانید، بدین‌ترتیب به راحتی قادر به تشخیص سیر یادگیری آنها خواهید بود.

12) از امکانات فضای مجازی اینترنت به خوبـــی استفاده کنید.

از امکانات ارتباطی در فضای اینترنت، از قبیل ارسال نامه‌های الکترونیک با موضوعات آموزشی تا ارتباط در شبکه‌های اجتماعی استفاده کنید و فضایی را برای فارسی‌آموزان فراهم کنید تا ضمن تبادل یافتههای خود، با یکدیگر نیز در ارتباط باشند. در ساده‌ترین حالت، فهرستی از آدرس ایمیل فارسی‌آموزان تهیه کنید، برایشان مطالب آموزشی، نکات جالب توجه مربوط به زبان فارسی و یا ایران از قبیل موسیقی و فیلم بفرستید و یا با استفاده از امکاناتی از قبیل وبلاگ‌نویسی، شبکه‌های اجتماعی و میکروبلاگ‌ها، امکان تعامل بیشتری را برایشان فراهم کنید. چنانکه گفتیم افزایش تعامل با زبان فارسی و درگیر شدن با آن، بهترین شیوه برای یادگیری با ثبات است.

13) لطفاَ در کلاس  "فـارسـی" صحبت کنید!

استفاده از زبان میانجی برای آموزش را بسیار محدود کنید. به یاد داشته باشید که مخاطب ما فارسی‌آموز بزرگسال است و قادر به یادگیری است و نیز تنها زمانیکه با این زبان سر و کار دارد، چند ساعت کلاس در هفته است؛ بنابراین، این فرصت را غنیمت بشمارید و بیشتر و بیشتر فارسی صحبت کنید. مطمئن باشید که مشکلی پیش نمی‌آید!

نکته مهم پایانی:

آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان، حرفه‌ای کاملاً تخصصی است

این تصور که هر گویشور فارسی صرفاً به دلیل آنکه زبان مادریش فارسی است، می‌تواند آن را تدریس کند بسیار سطحی و کاملاً نادرست است؛ استفاده از نیروی غیرمختصص تنها موجب اتلاف وقت، هزینه، ناکارایی و نهایتاً فارسی‌گریزی می‌شود. آموزش علمی زبان فارسی دارای چرخه‌ای است که  هدف‌گذاری، برنامه‌ریزی آموزشی، انتخاب الگو و شیوه‌های تدریس، تهیه محتوای آموزشی مناسب، فنّ معلمی و بازخوردهای آموزشی از جمله ارکان آن محسوب می‌شوند. مدرّس زبان فارسی به خارجیان، می‌باید به این موضوعات اشراف داشته و نیز با اصول آموزش زبان خارجی و روانشناسی یادگیری، مهارتهای خاص معلمی و استفاده و بهکارگیری از امکانات موجود در فضای مجازی آشنایی داشته باشد. از این رو، تلاش در جهت ارتقاء سطح دانش مدرّسان فارسی و استمرار در یادگیری و تبادل تجربه اهمیت ویژه‌ای دارد.

 آرمان گسترش جهانی زبان فارسی را عـلمـی دنبال کنیم.