|

در اجرای ماده 10 اساسنامه بنیاد سعدی، این شورا به ریاست رئیس بنیاد و با عضویت پانزده نفر از شخصیت های حقوقی وحقیقی، با شرح وظایف زیر تشکیل می گردد.


وظایف شورا

شرح وظایف شورای بنیادسعدی